Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Słowniczek pojęć

Bezpieczeństwo energetyczne
Stan, w którym nie występuje zagrożenie przerwami w dostawach energii. Jednym ze sposobów podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego jest modernizowanie i rozbudowa stacji oraz sieci przesyłowych. Jest to niezbędne, ponieważ im bardziej zróżnicowane są źródła zasilania danego obszaru (np. poprzez dwie, a nawet trzy niezależnie działające linie energetyczne i stacje), to w przypadku ewentualnej awarii jednego obiektu, jego funkcję mogą przejąć inne, a dla odbiorców energii jest to zupełnie nieodczuwalne.

Inwestycje celu publicznego
Zadania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z treścią ustawy, przez inwestycję celu publicznego rozumie się m.in. "budowę i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń."

Linie najwyższych napięć
Linie, którymi przesyłane jest napięcie elektryczne równe lub większe niż 200 kV. W Polsce są to linie
220 kV i 400 kV. Linie najwyższych napięć pozwalają przesyłać energię elektryczną na największe odległości, równoczesnym ograniczeniu strat towarzyszących przesyłowi energii.

Moc elektrowni
Wielkość fizyczna określająca zdolności wytwórcze elektrowni. Elektrownia Jaworzno III ma moc
1345 MW co oznacza, że powstaje tu ok. 7% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej.

Odłączniki
Urządzenia służące do tworzenia w obwodach elektrycznych bezpiecznych przerw izolacyjnych. Dzięki nim mogą być bezpiecznie wykonywane prace remontowo-konserwacyjne.

Pole liniowe
Część rozdzielni przeznaczona do wykonywania określonego zadania na stacji np. przyłączenia linii do szyn zbiorczych. W skład pola wchodzą między innymi wyłączniki, odłączniki, przekładniki, uziemniki
i odgromniki.

Przekładniki elektromagnetyczne
Służą do wykonywania pomiarów energii elektrycznej najwyższych napięć i do zabezpieczenia linii elektroenergetycznych na stacji.

System elektroenergetyczny
Zbiór obiektów i urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Sprężarkownia
Zbiór urządzeń i instalacji, które wytwarzają sprężone powietrze wykorzystywane do załączania/wyłączania wyłączników, do otwierania/zamykania odłączników, lub do otwierania/zamykania uziemników.

Szyny zbiorcze
Jest to zespół urządzeń służacych do rozdziału energii elektrycznej i łączenia ze sobą linii elektroenergetycznych.

Wyłącznik liniowy
Urządzenie służące do załączania i wyłączania linii zasilających lub odpływowych.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Ilość energii elektrycznej niezbędna do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców danego obszaru.
Ze względu na brak możliwości magazynowania energii elektrycznej, sieć musi pracować nieprzerwanie
w stanie równowagi - Ilość wytwarzanej energii musi zawsze być równa ilości energii wykorzystywanej.
Powrót