Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
W sąsiedztwie stacji

Ochrona środowiska

Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do obiektów oddziałujących na środowisko. Dlatego też ich eksploatacja prowadzona jest w ściśle określonych warunkach. Chodzi przede wszystkim
o przestrzeganie poziomu hałasu oraz wartości pola elektrycznego i magnetycznego, którego źródłem jest aparatura stacyjna.

Prace budowlane

W trakcie wykonywania prac budowlanych Wykonawca zadba o ochronę środowiska. Gospodarka odpadami, których najwięcej powstanie najprawdopodobniej przy demontażu, prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas prac budowlanych wykorzystany zostanie typowy sprzęt ciężki np. koparki czy dźwigi. Dowóz materiałów budowlanych, konstrukcji stalowych, autotransformatora, kabli i przewodów oraz aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej odbywać się będzie istniejącymi lokalnymi drogami, po uprzednim ustaleniu tego z ich właścicielami.

Hałas

Główne źródło hałasu stanowią autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Rozbudowę stacji elektroenergetycznej Byczyna zaplanowano tak, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w jej otoczeniu. Szczególną uwagę zwrócono na tereny zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień.

Poziomy hałasu

Pole elektromagnetyczne

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnego użytku takich jak: telewizor, komputer czy telefon komórkowy. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określa się poprzez wskazanie wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej. Stacje elektroenergetyczne projektuje się w taki sposób, aby wartości na zewnątrz obiektu nie przekraczały dopuszczanych przepisami poziomów. Oznacza to, że oddziaływanie stacji musi być ograniczone tak, aby na okolicznych terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie przekroczone zostały wartości:

  • 10 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi,
  • 1 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę,
  • 60 A/m w przypadku składowej pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.

Zachowanie powyższych dopuszczalnych wartości natężenia obu składowych pola elektromagnetycznego oznacza, że przebywanie w takim polu jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi. Dochowanie przez Wykonawcę zadania obowiązujących przepisów weryfikowane jest przez pomiary kontrolne. Są one niezbędne do uzyskania zezwolenia na eksploatację obiektu.
Powrót